bip

header igb

Statut
Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA, zwana dalej „Instytucją”, jest jednostką sektora finansów publicznych, o której mowa w art. 23 – 28 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm. 1 ).
 2. Instytucja działa na podstawie niniejszego statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 2.

 1. Siedzibą Instytucji jest Warszawa.
 2. Instytucja posiada oddziały w Sieradzu oraz Warszawie – Mokotowie.
 3. Instytucja prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

§ 3.

Organem założycielskim Instytucji jest Minister Sprawiedliwości.

§ 4.

 1. Instytucja realizuje zadania publiczne, polegające na prowadzeniu oddziaływań penitencjarnych oraz resocjalizacyjnych wobec osób skazanych na karę pozbawienia wolności przez organizowanie pracy sprzyjającej zdobywaniu kwalifikacji zawodowych.
 2. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, Instytucja prowadzi działalność produkcyjną, handlowo-usługową oraz wykonuje roboty remontowo-budowlane na rzecz organu założycielskiego jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości, pozostałych jednostek organizacyjnych sektora finansów publicznych oraz innych podmiotów niebędących jednostkami sektora finansów publicznych.

§ 5.

 1. Instytucją kieruje Dyrektor Instytucji, zwany dalej „Dyrektorem”.
 2. Dyrektor zarządza Instytucją przy pomocy zastępców, głównego księgowego oraz kierowników komórek organizacyjnych, odpowiedzialnych przed nim za realizację zadań wynikających z przydzielonego im zakresu obowiązków.
 3. Dyrektor Instytucji informuje Dyrektora Generalnego Służby Więziennej o zamiarze powołania i odwołania swojego zastępcy.

Rozdział 2.
Przedmiot działalności

§ 6.

Przedmiotem działalności podstawowej Instytucji, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), jest:

Lp. PKD Nazwa
1. 01.11.Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu
2. 01.43.Z Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych
3. 13.92.Z Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych
4. 16.24.Z Produkcja opakowań drewnianych
5. 18.12.Z Pozostałe drukowanie
6. 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku
7. 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi
8. 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
9. 25.12.Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej
10. 25.72.Z Produkcja zamków i zawiasów
11. 25.91.Z Produkcja pojemników metalowych
12. 25.92.Z Produkcja opakowań z metali
13. 25.94.Z Produkcja złączy i śrub
14. 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
15. 29.10.E Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
16. 29.20.Z Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep
17. 31.01.Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych
18. 31.02.Z Produkcja mebli kuchennych
19. 31.09.Z Produkcja pozostałych mebli
20. 32.91.Z Produkcja mioteł, szczotek i pędzli
21. 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
22. 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn
23. 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
24. 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
25. 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
26. 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
27. 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad
28. 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
29. 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
30. 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę
31. 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
32. 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych
33. 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
34. 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
35. 43.31.Z Tynkowanie
36. 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej
37. 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
38. 43.34.Z Malowanie i szklenie
39. 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
40. 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
41. 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfi kowane
42. 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
43. 45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
44. 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
45. 45.40.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich
46. 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego
47. 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
48. 46.65.Z Sprzedaż hurtowa mebli biurowych
49. 46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych
50. 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
51. 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
52. 47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
53. 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
54. 47.21.Z Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
55. 47.24.Z Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
56. 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
57. 47.42.Z Sprzedaż sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
58. 47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
59. 47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
60. 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
61. 47.53.Z Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
62. 47.54.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
63. 47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
64. 47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
65. 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
66. 47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
67. 47.73.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
68. 47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
69. 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
70. 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
71. 49.32.Z Działalność taksówek osobowych
72. 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfi kowany
73. 49.41.Z Transport drogowy towarów
74. 49.42.Z Działalność usługowa związana z przeprowadzkami
75. 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
76. 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
77. 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
78. 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie
79. 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
80. 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
81. 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
82. 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
83. 58.11.Z Wydawanie książek
84. 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
85. 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
86. 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
87. 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
88. 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
89. 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
90. 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
91. 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
92. 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
93. 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa: doradztwo podatkowe
94. 71.11.Z Działalność w zakresie architektury
95. 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
96. 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
97. 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
98. 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami
99. 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
100. 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
101. 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
102. 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
103. 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
104. 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
105. 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
106. 80.10.Z Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa
107. 80.20.Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa
108. 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
109. 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
110. 81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
111. 81.29.Z Pozostałe sprzątanie
112. 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
113. 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
114. 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
115. 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
116. 82.92.Z Działalność związana z pakowaniem
117. 84.23.Z Wymiar sprawiedliwości
118. 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
119. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfi kowane
120. 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
121. 86.90.A Działalność fi zjoterapeutyczna
122. 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych
123. 93.11.Z Działalność obiektów sportowych
124. 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fi zycznej
125. 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
126. 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych
127. 95.22.Z Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego
128. 96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich

 

Rozdział 3.
Przedstawicielstwo i organizacja Instytucji

§ 7.

 1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Instytucji upoważniony jest Dyrektor.
 2. Zastępcy Dyrektora oraz pełnomocnicy, dokonując czynności prawnych w imieniu Instytucji, działają w granicach ich umocowania.
 3. Jeżeli czynności prawne, dokonywane przez osoby określone w ust. 1 i 2 obejmują rozporządzenie prawem, którego wartość przekracza 10.000 euro lub czynności te mogą spowodować powstanie zobowiązania Instytucji do świadczenia o wartości powyżej 10.000 euro, do skuteczności oświadczenia woli wymagane jest współdziałanie co najmniej dwóch osób.
 4. Pełnomocników Instytucji, o których mowa w ust. 2, ustanawia i odwołuje Dyrektor.
 5. Udzielenie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 6. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie dotyczy to pełnomocnictwa do dokonywania poszczególnych czynności oraz ustanowienia pełnomocników procesowych.

§ 8.

Organizację wewnętrzną Instytucji określa regulamin organizacyjny, nadawany przez Dyrektora.

Rozdział 4.
Mienie Instytucji

§ 9.

W celu realizacji statutowych zadań Instytucję wyposaża się w:

 1. nieruchomości, wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do statutu, które po wydaniu przez właściwy organ decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego jednostkom organizacyjnym Służby Więziennej, stanowić będą własność lub przedmiot użytkowania wieczystego Instytucji,
 2. inne niż określone w pkt 1 składniki aktywów trwałych i obrotowych, według bilansu zamknięcia przekształconych gospodarstw pomocniczych, po uwzględnieniu wzajemnych rozliczeń, które po zagregowaniu stają się bilansem otwarcia Instytucji.

§ 10.

 1. Instytucja samodzielnie gospodaruje przydzielonym jej i nabytym mieniem, z zastrzeżeniem ust. 2 – 4 oraz § 11 – 13.
 2. Do czynności prawnych w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych Instytucji stosuje się przepisy ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493, z późn. zm. 2 ).
 3. Nieruchomości Instytucji mogą być przedmiotem czynności prawnych, z uwzględnieniem przepisów o gospodarce nieruchomościami. Rozporządzanie nieruchomością odbywa się za uprzednią zgodą Ministra Sprawiedliwości. Czynności prawne dokonane bez wymaganej zgody są nieważne.
 4. Czynność prawna dotycząca utworzenia lub udziału Instytucji w innej osobie prawnej wymaga zgody Ministra Sprawiedliwości. Czynność prawna dokonana bez takiej zgody jest nieważna.

§ 11.

Do sprzedaży i oddania w najem lub dzierżawę artykułów trwałych Instytucji stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposaża się jednostki budżetowe (Dz. U Nr 114, poz. 761),
z zastrzeżeniem § 12.

§ 12.

Sprzedaż oraz oddanie w najem lub dzierżawę aktywów trwałych Instytucji o wartości jednostkowej przekraczającej kwotę 50.000 euro, wymaga zgody Ministra Sprawiedliwości.

§ 13.

 1. Aktywa Instytucji mogą być przedmiotem darowizny lub użyczenia, o ile ich sprzedaż, najem lub dzierżawa nie dojdzie do skutku.
 2. Zasady określonej w ust. 1 nie stosuje się w przypadku dokonywania darowizny lub użyczenia na rzecz innej instytucji gospodarki budżetowej, której organem założycielskim jest Minister Sprawiedliwości, albo na rzecz jednostki organizacyjnej resortu sprawiedliwości.
 3. Darowizna aktywów o wartości jednostkowej przekraczającej kwotę 25.000 euro, wymaga zgody Ministra Sprawiedliwości wyrażonej na piśmie.
 4. Jeżeli wartość darowizn, dokonanych przez Instytucję w roku obrotowym dla jednego obdarowanego, przekroczy kwotę 25.000 euro, dokonanie każdej następnej darowizny dla tego obdarowanego wymaga zgody Ministra Sprawiedliwości.
 5. Jeżeli łączna wartość darowizn, dokonanych przez Instytucję w roku obrotowym, przekroczy kwotę 40.000 euro, dokonanie każdej następnej darowizny wymaga zgody Ministra Sprawiedliwości.
 6. Czynności prawne, o których mowa w ust. 3 – 6, dokonane bez wymaganej zgody są nieważne.

§ 14.

 

 1. Wyrażone w euro wartości aktywów Instytucji, o których mowa w § 12 i 13, oraz wartości zabezpieczeń na majątku Instytucji, o których mowa § 16 ust. 5, przelicza się na walutę polską po średnim kursie, ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski, na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok obrotowy, w którym dokonywana jest czynność prawna.
 2. Wartość jednostkową aktywa, o której mowa w § 12 i 13, określa się na podstawie cen rynkowych albo wartości księgowej tego aktywa, zależnie od tego, która z tych wartości jest wyższa.

Rozdział 5.
Gospodarka finansowa i źródła uzyskiwania przychodów

§ 15.

 1. Podstawą gospodarki finansowej Instytucji jest roczny plan finansowy, zatwierdzony przez Ministra Sprawiedliwości.
 2. Projekt rocznego planu finansowego jest sporządzony przez Dyrektora i przekazywany Dyrektorowi Służby Więziennej.
 3. Zaakceptowany projekt rocznego planu finansowego Dyrektor Generalny Służby Więziennej przekazuje Ministrowi Sprawiedliwości w trybie i terminach określonych w przepisach dotyczących prac nad projektem ustawy budżetowej.
 4. Instytucja prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami o rachunkowości.
 5. Minister Sprawiedliwości zatwierdza sprawozdanie finansowe oraz podział zysku lub sposób pokrycia straty Instytucji.
 6. Minister Sprawiedliwości zatwierdza sprawozdanie finansowe oraz podział zysku lub sposób pokrycia straty Instytucji.

§ 16.

 1. Podstawowym źródłem przychodów Instytucji jest prowadzenie działalności gospodarczej, zgodnie z przedmiotem działalności określonym w § 6. Instytucja może również uzyskiwać przychody z innych źródeł, w szczególności ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, a także darowizn, spadków i zapisów.
 2. Instytucja prowadzi działalność gospodarczą na zasadach racjonalnej gospodarki samofinansowania i rachunku ekonomicznego, a osiągane zyski przeznacza w szczególności na zwiększenie funduszu Instytucji, o którym mowa w art. 28 ust. 5 – 7 ustawy o finansach publicznych, nagrody dla osób zatrudnionych w Instytucji oraz inne cele określone w odrębnych ustawach.
 3. Instytucja występuje w obrocie we własnym imieniu i na własny rachunek.
 4. Przed zaciągnięciem przez Instytucję zobowiązania przewyższającego 30% rocznych przychodów, ujętych w planie finansowym, Dyrektor za pośrednictwem Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, występuje do Ministra Sprawiedliwości o wyrażenie zgody.
 5. Ustanowienie przez Instytucję zabezpieczenia na majątku Instytucji, w szczególności w formie hipoteki, zastawu, weksla, jeżeli łączna wartość ustanowionych zabezpieczeń przekracza 500,000 euro, wymaga uzyskania uprzedniej zgody Ministra Sprawiedliwości, z zastrzeżeniem ust. 4.

Rozdział 6.
Nadzór i kontrola wewnętrzna

§ 17

 1. Nadzór nad działalnością Instytucji sprawuje Dyrektor Generalny Służby Więziennej, który m.in. dokonuje kontroli i oceny działalności Instytucji oraz pracy Dyrektora.
 2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, przeprowadzana jest przez upoważnione osoby na podstawie zarządzenia.
 3. Dyrektor przekazuje Dyrektorowi Generalnemu Służby Więziennej:
  1. kopie wyników kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Instytucji – niezwłocznie po zakończeniu tych kontroli;
  2. okresowe informacje dotyczące realizacji zadań Instytucji – w terminach i trybie określonym przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej;
  3. sprawozdania budżetowe, które przekazywane są Ministrowi Sprawiedliwości w terminach określonych w odrębnych przepisach.

§ 18.

 1. Kontrola wewnętrzna Instytucji realizowana jest w ramach kontroli zarządczej, określonej w przepisach o finansach publicznych.
 2. Zapewnienie funkcjonowania wewnętrznej kontroli zarządczej należy do obowiązków Dyrektora, który określa szczegółowe zasady jej organizacji i funkcjonowania.
 3. Zapewnienie funkcjonowania zewnętrznej kontroli zarządczej należy do obowiązków Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, który określa szczegółowe zasady jej organizacji i funkcjonowania.

Rozdział 7.
Zmiana statutu

§ 19.

Minister Sprawiedliwości z własnej inicjatywy, na wniosek Dyrektora Generalnego Służby Więziennej lub na wniosek Dyrektora, przekazany za pośrednictwem Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, może dokonać zmian niniejszego statutu, w drodze zarządzenia.

 -----------------------------------------------

 1. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020 Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz.1726 oraz w Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1426 i Nr 291, poz. 1707.
 2. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 t. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 106, poz. 673, Nr 115, poz. 741 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 2000 r. Nr 48, poz. 550, z 2001 r. Nr 4, poz. 26, z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 240, poz. Poz. 2055, z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1417 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 107, poz. 721 oraz z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 206, poz. 1590.

 

[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 t. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 106, poz. 673, Nr 115, poz. 741 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 2000 r. Nr 48, poz. 550, z 2001 r. Nr 4, poz. 26, z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 240, poz. Poz. 2055, z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1417 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 107, poz. 721 oraz z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 206, poz. 1590.