bip

Misją Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia jest realizacja zadań publicznych polegających na prowadzeniu oddziaływań penitencjarnych wobec osób skazanych na karę pozbawienia wolności przez zorganizowanie pracy sprzyjającej zdobywaniu kwalifikacji zawodowych.

W celu realizacji zadań publicznych IGB Mazovia prowadzi działalność produkcyjną oraz usługową na rzecz organu założycielskiego, jednostek podległych oraz nadzorowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości i pozostałych jednostek organizacyjnych sektora finansów publicznych.